Hizmetlerimiz

Merkez Bankas?
3568 Say?l? S.M.Mali M??avirlik Yasas? ?er?evesinde Defter tutma, Beyanname ve bildirgelerin haz?rlanmas? ve imzalanmas? gibi Mali M??avirlik Hizmetleri vermek,
- ?irket Kurulu?lar? (Anonim ?irket, Limited ?irket, Adi Ortakl?k, Yabanc? ortakl? ve Sermayeli ?irketler, Factoring ve Leasing ?irketleri, Yetkili M?esseseler) ,
- KDV iade i?lemleri haz?rl?klar?,
- Yat?r?m Te?vik ve ?hracaat? Te?vik belgelerinin al?nmas?, revize edilmesi, kapanmas? i?lemleri ,
- Marka, Patent Tescil i?lemleri(Lisans, devir, iptal, yenileme) TSE (standart) izinleri, Sanayi Sicil belgeleri-?malat belgeleri al?nmas? i?lemleri,
- Mali Analiz ve Denetim i?lemleri,
- Muhasebe Denetim ??lemleri
- SSK Denetim ??lemleri
- ?nceleme ve Uyu?mazl?klar?n ??z?m?. Vergi incelemeleri ve SSK incelemeleri konular?nda uzman bir kadromuz vard?r. Vergi Dairesi ve SSK ile uyu?mazl?klar?n ??z?m?nde Vergi Mahkemesi ve Dan??tay nezdinde takip ederek sonu?land?racak birikime ve kadroya sahibiz,
- Genel Kurullar?n Yap?lmas? , Sermaye Artt?r?m?, ?irket birle?meleri, Nev?i De?i?iklikleri i?lemlerinin yap?lmas? ve takibi,
- Serbest B?lge Mevzuat? Planlamas? Uygulamas?,
- Muhasebe Personelinin E?itimi,
- ?irketlerin tasfiyesi ve bilirki?ilik i?lemleri,
- Web sitemizde g?ncel mevzuatlar?n yay?nlanmas?, sorulara an?nda cevap verilmesi,
- Uygulamada teredd?tl? konularda muktezalar ve dava a?ma yoluyla edinilen bilgiler ?????nda b?ltenler haz?rlayarak mevzuat?n uygulanmas?na y?n vermek,
- Muhasebe sistemlerinin kurulu?u ve mevcut muhasebe sistemlerinin incelenerek ?irketlerin yap?s?na en uygun muhasebe sisteminin belirlenmesi ve uygulanmas? hakk?nda dan??manl?k,
- ?irketinizin ???nc? ki?ilerle d?zenleyece?i mukavelelerin vergi mevzuat? y?n?nden incelenerek g?r?? bildirilmesi,
- Mevzuat de?i?iklikleri, ?nemli yarg? kararlar? ve Bakanl?k g?r??leri konusunda sirk?lerler g?ndererek ?irketinizin mali mevzuattaki de?i?ikliklerden haberdar edilmesi,
- ?irketinizde yap?lmakta olan t?m i?lemlerin mali mevzuat kar??s?ndaki durumunu, nas?l yap?laca??n? ve ilgili olduklar? mali mevzuat? g?sterir, rehber nitelikte kapsaml? ve a??klamal? ?irketinize ve hizmete ?zel bilgi raporu haz?rlanmas?,
- ?irketinizin son ?? y?ldaki faaliyetlerinin mali analiz teknikleri ile de?erlendirilmesi ve ?neriler,
- ?irketinizin faaliyetlerine ve mevzuata uygun olarak hangi vergilerden nas?l tasarruf edebilece?inize ili?kin uygulamaya y?nelik ve kapsaml? vergi planlamas? yap?lmas?, yasal vergi politikan?z?n olu?turulmas?,

Serbest Muhasebeci Mali Musavir Erdal COSKUN


Muhasebe
Hizmetlerimiz

Defter Tutmak.

SSK ??lemleri.

Vergi Beyan ve ??lemleri.

Mali Tablolar?n Tanzimi.

Vergi Dava ve Uzla?malar.

Muhasebe Kay?tlar?n Kontrol?.

Personel ?zl?k ve Ssk Dosya Takibi.